Algemene voorwaarden

Home > Legal > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

AREGA PHARMA BV (hierna AREGA), met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Laarstraat 16, is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0722.544.585.

Alle door AREGA gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (de "AV"), tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Deze AV zijn van toepassing op alle bestellingen die naar AREGA verstuurd worden, met uitzondering van eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Eventuele bijzondere bepalingen die vermeld worden op het bestelformulier en die in strijd zouden zijn met deze AV hebben voorrang.

Artikel 2 - Offertes - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes en prijsopgaven worden gedaan met alle rechten voorbehouden en zonder verplichting van AREGA. Offertes en prijsopgaven zijn slechts geldig voor de in de offerte vermelde termijn, in principe 30 dagen na totstandkoming van de offerte of de prijsopgave. Er kunnen voor toekomstige bestellingen geen rechten worden ontleend aan offertes of prijsopgaven die in het verleden gemaakt werden.

2.2. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn enkel geldig indien ze schriftelijk door AREGA werden

2.3. AREGA beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bestelling aan AREGA toevertrouwde, tenzij uitdrukkelijk werd meegedeeld dat handelingen worden verricht in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde gelijktijdig aan AREGA worden meegedeeld. De persoon die een bestelling voor een rechtspersoon plaatst is gezamenlijk en hoofdelijk verbonden aan de rechtspersoon in wiens naam hij/zij handelt.

2.4. Elke wijziging in de bestelling moet schriftelijk gebeuren door de klant en resulteert in principe in een nieuwe offerte of prijsopgave naar goeddunken en beslissing van AREGA. In dit geval is AREGA gerechtigd om de leveringstermijn en/of het tarief aan te passen of de bestelling te wijzigen.

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst - levering

3.1. AREGA neemt de nodige voorzichtigheid in acht bij de uitvoering van de haar toevertrouwde bestellingen en is slechts gehouden om haar uiterste best te doen. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden slechts ter informatie verstrekt en zijn daarom niet bindend voor AREGA, voor zover deze leveringstermijnen in overeenstemming zijn met de wetgeving die van toepassing is op de betreffende goederen en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Leveringstermijnen zijn enkel gegarandeerd voor goederen die leverbaar zijn uit voorraad. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan echter nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering tot afname van de goederen.

3.2. In elke fase van de uitvoering van de overeenkomst verstrekt de klant AREGA tijdig alle informatie die nodig geacht wordt voor de uitvoering van de overeenkomst. Als deze vereiste informatie niet tijdig verstrekt werd aan AREGA, dan is AREGA gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de klant te factureren voor de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging. Afleveradressen die foutief werden doorgegeven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen leiden tot extra kosten.

3.3. De levering vindt in principe plaats via de groothandel of rechtstreeks aan de klant conform de Richtlijnen van de Europese Commissie inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ("Richtlijnen 2013/C 343/01”).

3.4. Deelleveringen en/of deeluitvoeringen zijn toegestaan. AREGA behoudt zicht het recht voor om deze deelleveringen en/of deeluitvoeringen te factureren op het moment van uitvoering.

3.5. Alle risico's met betrekking tot de goederen, inclusief de transportrisico's, gaan over op de klant op het moment dat de goederen afgeleverd worden op de plaats die op het bestelformulier vermeld is.

3.6. AREGA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling als er objectieve redenen zijn die aantonen dat de solvabiliteit en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar werd gebracht (bijvoorbeeld door faillissement, gerechtelijk akkoord, betwiste facturen, kennelijke insolventie, achterstallige betalingen bij AREGA of derden, het verkrijgen van een collectieve schuldregeling door de klant, enz. ).

3.7. Als AREGA na de bevestiging van de overeenkomst en voor of tijdens de levering weet krijgt van omstandigheden waardoor de overeenkomsten redelijkerwijs niet langer voldoende verzekerd lijken te zijn, dan is AREGA gerechtigd om vooruitbetaling of eventueel borgstellingen te vragen om de overeenkomst te beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.

Artikel 4 - Prijs

4.1. De overeengekomen prijzen zijn enkel geldig voor goederen die leverbaar zijn uit voorraad en zijn gebaseerd op de aankoopprijs op het moment van aanbieding of aanvaarding van de offerte. AREGA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na aanvaarding van de offerte, één of meerdere van de prijsbepalende factoren een prijsstijging ondergaan (inclusief, maar niet beperkt tot, de prijs van de grondstoffen of een nieuwe belasting).

4.2. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere kosten (verzekering, transport, enz.), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De btw is voor rekening van de klant. Elke verhoging van het btw-tarief of elke andere belasting van gelijk welke aard die tussen de bestelling en uitvoering plaatsvindt, is voor rekening van de klant.

4.3. Voor elke bestelling van goederen waarvan de totale waarde lager is dan € 350 exclusief btw, kunnen extra transportkosten van minstens € 100 exclusief btw aangerekend worden aan de klant tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor klanten die onder de noemer apotheek vallen in de zin van artikel 8 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen of die onder de noemer zorginstelling vallen, geldt een minimum bestelwaarde van € 200 exclusief btw, bij gebreke waarvan er een transportkost van minstens € 100 exclusief btw in rekening gebracht kan worden.

Artikel 5 - Betaling

5.1. De facturen van AREGA zijn contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig betaald werd op de vervaldag, wordt van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100. Er is van rechtswege ook een nalatigheidsinterest verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

5.3. Bij niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijnen worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en is AREGA gerechtigd om verdere leveringen op te schorten of om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar vordering tot schadevergoeding.

5.4. Onverminderd de bepalingen in artikel 7 moet de klant, in het geval van een geschil, de facturen van AREGA betwisten per aangetekend schrijven met redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst ervan, op straffe van verval.

5.5. AREGA is te allen tijde gerechtigd om tegoeden die zij heeft van klanten met schulden aan de klant te vergoeden, ook na akkoord.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Als AREGA de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder ongevallen, ziekte, brand, oorlog, pandemie, een gezondheidscrisis, stakingen, lock-outs, rellen, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan transport, enz., dan is AREGA gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder verdere schadevergoeding voor de klant.

6.2. Als AREGA reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan wanneer de overmacht zich voordoet of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is AREGA gerechtigd om de reeds uitgevoerde zaken afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht om deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst was.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Elke onmiddellijk waarneembare fout met betrekking tot de levering en elk zichtbaar gebrek dat de goederen geheel of gedeeltelijk aantast, moet wederzijds schriftelijk vastgesteld worden bij levering met en in aanwezigheid van de transporteur of zijn/haar vertegenwoordiger door voorbehoud te vermelden op de bestelbon. In elk geval moet elk bezwaar met betrekking tot de levering schriftelijk meegedeeld worden aan AREGA binnen 14 kalenderdagen, met enig bewijsmateriaal van het gebrek (bijvoorbeeld een foto). Elke vergoeding voor zichtbare gebreken vervalt wanneer de gebreken pas aan het licht kwamen na levering op de overeengekomen locatie of wanneer de goederen reeds door de klant of één van zijn agenten of aangestelden verwerkt zijn of behandeld werden. Onzichtbare gebreken moeten op straffe van verval gemeld worden via aangetekend schrijven binnen acht kalenderdagen na hun ontdekking. De vergoeding voor onzichtbare gebreken vervalt echter wanneer de goederen reeds door de klant of één van zijn agenten of aangestelden verwerkt zijn of behandeld werden of wanneer de gebruiksaanwijzingen niet gevolgd werden of de goederen niet op de juiste wijze behandeld werden.

7.2. In het geval van gebreken en op voorwaarde dat ze tijdig met de nodige bewijsstukken gemeld werden, kan AREGA beslissen om de gebreken te herstellen conform de bestelbon of om een schadevergoeding te betalen.

Wanneer AREGA de klacht ongegrond acht, zullen de betrokken goederen of gelijkaardige goederen ter beoordeling worden aangeboden aan een onafhankelijke deskundige die door beide partijen in onderling overleg aangewezen moet worden. De bevindingen van deze deskundige zijn bindend voor de partijen. De in het ongelijk gestelde partij draagt de kosten voor de beoordeling door de deskundige. Wanneer de goederen door de klant worden teruggestuurd als gevolg van deze klacht, dan moet het terugsturen gebeuren in overeenstemming met de Richtlijnen 2013/C 343/01.

7.3. AREGA is verantwoordelijk voor de conformiteit van de goederen die door haar geleverd worden conform de overeengekomen specificaties. Deze conformiteit is de enige garantie die AREGA biedt. AREGA sluit uitdrukkelijk elk beroep op enige andere garantie uit, zoals, maar niet beperkt tot: garanties met betrekking tot de marktwaarde van de goederen, hun geschiktheid voor specifiek gebruik of de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. De klant doet uitdrukkelijk afstand van elk beroep op dergelijke garanties.

7.4. De klant vrijwaart AREGA voor alle schade, verlies of vordering als gevolg van of in verband met de distributie, verkoop en/of marketing van de goederen, de inbreuk op patenten en/of andere intellectuele- eigendomsrechten, het niet-naleven van een wettelijk voorschrift, regulering en/of registratie of een andere tekortkoming aan de klant, tenzij de schade, het verlies en/of de aansprakelijkheid te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van AREGA.

7.5. De vergoeding waarvoor AREGA kan aansprakelijk zijn op grond van deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak, aard of het voorwerp van de claim, en onderworpen aan de bepalingen in artikel 3.1, zal niet hoger zijn dan 20% van de bedragen die aan de klant gefactureerd werden en betaald werden tijdens het vorige contractjaar. Als de klant meent aanspraak te kunnen maken op dergelijke vergoeding, dan moet hij de gebreken en de schade in onderling overleg aantonen. Het is de klant niet toegestaan om de betaling van openstaande facturen te weigeren of uit te stellen.

7.6. AREGA kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade en/of indirecte schade, waaronder gebruiksderving, omzetverlies of gederfde winst.

Artikel 8 - Meldingsplicht met betrekking tot bijwerkingen

8.1. De klant erkent en stemt ermee in dat AREGA volledig en onmiddellijk dient te voldoen aan alle toepasselijke vereisten op vlak van veiligheidsrapportageverplichtingen met betrekking tot haar goederen. De klant stemt ermee in dat, indien hij informatie ontvangt over bijwerkingen en/of andere specifieke veiligheidskwesties met betrekking tot de betrokken goederen, hij AREGA onmiddellijk hierover zal informeren overeenkomstig dit Artikel. Voor de toepassing van deze AV omvatten bijwerkingen onder andere: blootstelling tijdens de zwangerschap, blootstelling van een zuigeling tijdens de borstvoeding, overdosis, misbruik, verkeerd gebruik, medicatiefouten, gebrek aan werkzaamheid, besmetting met infectueus materiaal, interacties tussen geneesmiddelen, beroepsmatige blootstelling en elke andere veiligheidsinformatie waar AREGA redelijkerwijs kan om vragen.

De klant moet AREGA voorzien van alle informatie met betrekking tot bijwerkingen die hij ontvangt binnen één (1) werkdag door contact op te nemen met de lokale AREGA-contactpersoon voor geneesmiddelenbewaking, Dr. Frank Verbeeck, via de volgende contactgegevens: E-mail: safety@arega.com; Telefoon: +32 3 808 67 00 ; 24u geneesmiddelenbewakingsnummer: +32 03 808 67 02. De klant doet er alles aan om minstens minimale informatie te bekomen over de gemelde bijwerkingen (waaronder de aard van de bijwerkingen, de gebruikte medicatie, de persoon die de bijwerkingen meldde en de patiënt). Indien redelijkerwijs mogelijk zal de klant de melder van de bijwerkingen informeren dat de informatie over de bijwerkingen aan AREGA zal doorgegeven worden en zal aan deze persoon gevraagd worden of AREGA rechtstreeks contact met hem/haar mag opnemen. De klant zal AREGA redelijke medewerking verlenen zodat AREGA kan voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en aan de informatieverzoeken van de bevoegde autoriteiten. Niettegenstaande voorgaande heeft AREGA het recht om haar instructies met betrekking tot het tijdsbestek, de criteria en de manier van melden van informatie over bijwerkingen, waaronder specifieke veiligheidskwesties, te wijzigen. De klant zal op de hoogte gebracht worden van deze wijzigingen via afzonderlijke correspondentie.

Artikel 9 - Overdracht van rechten

9.1. De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegenover AREGA heeft voldaan. AREGA behoudt de volledige eigendom van de geleverde goederen tot het moment van volledige betaling van de door haar aangerekende prijzen, eventuele interest, compensatie en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud vormt een essentieel onderdeel van de tussen partijen gesloten overeenkomst, zonder welke AREGA de overeenkomst niet ondertekend zou hebben. AREGA staat de klant niettemin toe om, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, de betreffende goederen te gebruiken en te verkopen. De doorverkoop door de klant van de onbetaalde goederen leidt van rechtswege tot de overdracht aan AREGA van de vordering van de klant op derden, zodat AREGA een direct vorderingsrecht heeft op derden.

9.2. Als de klant niet binnen de contractueel overeengekomen termijn betaalt, kan AREGA de teruggave van de goederen eisen voor rekening en risico van de klant. De goederen die de klant in voorraad heeft, worden beschouwd als onbetaalde goederen. De goederen dienen dan onmiddellijk op verzoek aan AREGA teruggegeven worden, op kosten van de klant, zonder afbreuk te doen aan AREGA's recht op volledige schadevergoeding.

Partijen komen overeen dat de goederen van AREGA vervangbaar zijn, zodat AREGA haar eigendomsvoorbehoud mag inroepen met betrekking tot alle goederen die de klant in voorraad heeft en die gelijkwaardig zijn aan de onbetaalde goederen. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de taken en verantwoordelijkheid van beheerder voor de geleverde goederen op zich en als gevolg daarvan is de klant verplicht om deze te beschermen en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernieling, diefstal, brand, verlies, enz.

9.3. Niettegenstaande het aangegeven eigendomsvoorbehoud gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het moment dat de goederen geleverd worden op de volgens de bestelbon overeengekomen plaats. Als overeengekomen werd dat de klant de goederen zal afhalen, dan gaat het risico over van zodra de klant opgeroepen wordt om de goederen af te halen. Opslagkosten kunnen aangerekend worden na deze oproepen.

Artikel 10 - Naleving van anticorruptiewetgeving

10.1. De klant is zich ervan bewust dat AREGA en de klant verplicht zijn om alle toepasselijke anticorruptiewetten en -voorschriften na te leven (hierna: Toepasselijke Anticorruptiewetgeving). De Toepasselijke Anticorruptiewetgeving verbiedt de corrupte betaling, offerte of belofte van betaling, of autorisatie van een betaling of overdracht van waardevolle zaken of enig ander voordeel, direct of indirect, aan een ambtenaar of andere persoon, met de kennis dat de totaliteit of een deel van de betaling, waardevolle zaken of voordeel zullen worden aangeboden, gegeven, beloofd of doorgegeven aan een ambtenaar. Bepaalde Toepasselijke Anticorruptiewetgeving verbiedt ook commerciële omkoping, bijvoorbeeld de onwettige betaling, overdracht van waardevolle zaken, betaling of enig onwettig voordeel, direct of indirect, aan een particuliere partij met de bedoeling om zakelijke transacties te bekomen op onaanvaardbare wijze of om het gedrag van de ontvanger op onaanvaardbare wijze te beïnvloeden.

10.2. De klant verklaart dat hij niet veroordeeld werd door een overheidsinstantie of door de gerechtelijke autoriteit voor het overtreden van de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving. De klant verklaart ook dat hij op grond van deze overeenkomst geen waardevolle zaken ontvangt of zal ontvangen of gebruikt of zal gebruiken voor een doel dat in strijd zou zijn met de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving, noch enige handeling heeft uitgevoerd of zal uitvoeren die in strijd is met de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving.

10.3. De klant verklaart dat hij, tenzij toegestaan onder de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving, geen betaling heeft gedaan of zal doen, geen toestemming heeft gegeven of zal geven om enige waardevolle zaken te betalen of te schenken aan een ambtenaar met als doel (i) het beïnvloeden van een handeling of beslissing van deze ambtenaar in zijn/haar officiële hoedanigheid; (ii) het overhalen van deze ambtenaar om te handelen of na te laten te handelen in strijd met de wettelijke plicht van deze ambtenaar; (iii) het verwerven van een ongerechtvaardigd voordeel; of (iv) het overhalen van deze ambtenaar om zijn/haar invloed aan te wenden om enige overheidshandeling of -beslissing met betrekking tot activiteiten die ondernomen worden in het kader van deze overeenkomst te beïnvloeden.

10.4. De klant zal alle transacties in het kader van deze overeenkomst goed gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk registreren in zijn boekhoudsysteem, rekeningen en andere documenten.

10.5. De klant zal voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar erna een door AREGA aangeduide onafhankelijke accountant toegang verlenen tot alle boekhoudkundige documenten, rekeningen, facturen en relevante documenten van de klant die betrekking hebben op deze overeenkomst met als doel het controleren of alles in overeenstemming is met de bepalingen van dit Artikel en de vereisten van de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving. De klant zal zijn volledige medewerking verlenen aan een door AREGA uitgevoerd(e) audit of onderzoek naar de naleving van deze overeenkomst of de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving.

10.6. AREGA is gerechtigd om deze overeenkomst, evenals alle betalingen op grond van deze overeenkomst, op te schorten of te beëindigen, als zij te goeder trouw van mening is dat de klant gehandeld heeft in strijd met dit Artikel of de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving.

10.7. De klant garandeert dat alle verklaringen hierin correct en accuraat blijven tijdens de looptijd van deze overeenkomst. De klant moet AREGA onmiddellijk op de hoogte brengen als hij een mogelijke overtreding van dit Artikel of de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving of enige andere wijziging opmerkt waardoor één van de hierin opgenomen verklaringen onjuist of onnauwkeurig zou worden. Het niet melden aan AREGA van dergelijke mogelijkheid op grond van dit Artikel is een wezenlijke schending van deze overeenkomst door de klant, die AREGA het recht geeft om de overeenkomst te beëindigen.

10.8. Dit Artikel is enkel van toepassing voor zover de klant een groothandel is of groothandelsactiviteiten verricht met betrekking tot goederen van AREGA.

Artikel 11 - Privacy

11.1. Door contact op te nemen met of een bestelling te plaatsen bij AREGA, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het toezicht op de solvabiliteit, marketing en reclame. Om de overeenkomst uit te voeren, heeft AREGA volgende klantgegevens nodig: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. De verwerking voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel wanneer de klant hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. AREGA zal de gegevens niet kunnen overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketingdoeleinden. AREGA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

11.2. AREGA is onder bepaalde omstandigheden verplicht om de persoonsgegevens van de klant openbaar te maken. Van dergelijke omstandigheden kan sprake zijn wanneer de wet, de regelgeving of een juridische procedure AREGA daartoe verplicht of wanneer AREGA daar door overheidsinstanties toe verzocht wordt in het kader van de handhaving van de wet of wanneer AREGA van oordeel is dat het noodzakelijk is om de persoonlijke gegevens van deze klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten. 

11.3. Wanneer AREGA haar activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dit geval zal AREGA de nodige inspanning leveren om de klant hiervan op de hoogte te brengen en om ervoor te zorgen dat de partij die de persoonsgegevens krijgt, die ook gebruikt in overeenstemming met dit Artikel. In dit geval moet de klant voor verdere vragen contact opnemen met de ontvanger van de persoonsgegevens.

11.4. De klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar gegevens in te kijken en indien nodig te corrigeren.

11.5. AREGA zorgt voor een passend administratief, technisch en fysiek beveiligingsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant beschermd worden tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Artikel 12 - Intellectueel Eigendom

12.1. De documenten die voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van AREGA. De klant mag deze documenten niet gebruiken, kopiëren of verveelvoudigen zonder toestemming van AREGA.

12.2. Het volledige eigendom van intellectuele rechten op de door AREGA aangeleverde concepten of ontwerpen blijft bij AREGA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3. AREGA is te allen tijde gerechtigd om, als referentie voor promotionele doeleinden, op haar website en social media te verwijzen naar de geleverde diensten en/of goederen met vermelding van de identiteit van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Klachtenbehandeling

13.1. De klant moet alle klachten, volledig en duidelijk schriftelijk omschreven, met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst binnen vijf werkdagen nadat hij de gebreken heeft vastgesteld, overhandigen aan AREGA.

13.2. AREGA zal alles in het werk stellen om binnen twee werkdagen vanaf datum van ontvangst te antwoorden op ingediende klachten. Indien een klacht redelijkerwijs een te verwachten langere verwerkingstijd vergt, zal AREGA binnen twee werkdagen antwoorden met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een gedetailleerder antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Varia en beslechting van geschillen

14.1. Deze AV doen geen afbreuk aan de uitoefening door AREGA van alle andere legale of contractuele rechten waarop zij recht heeft.

14.2. Het is de klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de met AREGA gesloten overeenkomst over te dragen zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van AREGA. Elke ongeoorloofde overdracht is van rechtswege nietig.

14.3. Elk nalaten door AREGA om uitvoering van de bepalingen in deze AV te vragen, kan geen vrijstelling van of verzaking aan de toepassing van deze of een andere bepaling impliceren.

14.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze AV heeft geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen. Indien nodig zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die voor beide partijen aanvaardbaar en afdwingbaar is en die overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling op vlak van economische gevolgen en die zoveel mogelijk de in de bepaling omschreven bedoeling van de partijen weergeeft.

14.5. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de relatie tussen AREGA en de klant. AREGA zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze AV voorleggen aan de arrondissementsrechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen.


Land