Privacybeleid voor sollicitanten

Home > Legal > Privacybeleid voor sollicitanten

Privacybeleid voor sollicitanten

Laatst bijgewerkt: 15/03/2021

Titel 1 Inleiding

AREGA Pharma BV/SRL, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, B 2610 WILRIJK (hierna “Arega”, “we”, “ons”) verbindt er zich als beheerder toe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EC ("GDPR"), evenals elke toepasselijke nationale wetgeving die deze implementeert ("Toepasselijke Gegevensbeschermingswet").

In dit privacybeleid voor sollicitanten van Arega (hierna "Privacybeleid") leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u (hierna “sollicitant”, “u” of “uw”) solliciteert naar een functie bij Arega, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Mocht u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Titel 7 hieronder.

Voor de toepassing van dit privacybeleid hebben begrippen als "persoonsgegevens", "verwerking", "verwerker" en "verantwoordelijke" de betekenis die eraan wordt toegekend onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Titel 2 Schematisch overzicht van de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Om dit voor u zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken, vindt u hieronder een schematisch overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant:

 1. Selectie en aanwerving
DoelSelectie en aanwerving: het selecteren en bepalen van de geschiktheid van een kandidaat voor een functie bij Arega

Rechtsgrond

Rechtmatig belang van Arega

BetrokkenenSollicitanten voor een functie bij Arega 
Persoonsgeg evens

Persoonlijke identificatiegegevens (zoals vermeld in de sollicitatie):

- naam, titel, privéadres, communicatieadres, telefoonnummer (vast en mobiel);
- persoonlijk e-mailadres;
- contactpersoon in geval van nood

Persoonlijke kenmerken (zoals vermeld in de sollicitatie):

-leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit;

Onderwijs en opleiding (zoals vermeld in de sollicitatie):

- academisch curriculum: overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma's, examenresultaten, andere behaalde diploma's, beoordeling van de studievoortgang;
- beroepsbekwaamheid: certificaten en beroepsopleiding, speciale vergunningen (rijbewijs, ...);
- beroepservaring: beroepsinteresses, onderzoeksinteresses, academische interesses, specialisatiethema's, onderwijservaring;
- lidmaatschap van professionele organisaties: details van de betrokken groepen, commissies of comités, ingenomen functies, interesses en overzicht van deelname,
- publicaties: boeken, artikelen, rapporten, gepubliceerd audiovisueel materiaal;

Hobby's, vrijetijdsbestedingen, interesses en lidmaatschappen in het kader van selectie en aanwerving.

Loopbaan: eerdere functies en ervaringen bij andere werkgevers, periodes van werkloosheid

 
OntvangersPersoneel van de werkgever belast met hr-administratie. 
Bewaartermij nen- Uw persoonsgegevens worden in principe verwijderd of geanonimiseerd wanneer u niet geselecteerd wordt voor een functie bij Arega
- Uw persoonsgegevens worden echter voor een periode van één jaar na het interview bewaard voor het geval u niet geselecteerd bent voor een functie bij Arega, als u uw toestemming gegeven hebt voor de bewaring om u te contacteren voor mogelijke toekomstige aanwerving.
 
Overdracht van   persoonsgeg evens aan derde landen of       internationale organisaties (buiten de EER)Nee 

 2. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst (indien van toepassing)

DoelHet sluiten van een arbeidsovereenkomst

Rechtsgrond

Noodzaak voor uitvoering van een overeenkomst

BetrokkenenSollicitanten die aangeworven worden als werknemer van Arega
PersoonsgegevensPersoonlijke identificatiegegevens (zoals vermeld in de sollicitatie):
- naam, titel, privéadres, communicatieadres, telefoonnummer (vast en mobiel);
- persoonlijk e-mailadres;
- contactpersoon in geval van nood

Persoonlijke kenmerken (zoals vermeld in de sollicitatie):

- leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit;

Onderwijs en opleiding (zoals vermeld in de sollicitatie):

- academisch curriculum: overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma's, examenresultaten, andere behaalde diploma's, beoordeling van de studievoortgang;
- beroepsbekwaamheid: certificaten en beroepsopleiding, speciale vergunningen (rijbewijs, ...);
- beroepservaring: beroepsinteresses, onderzoeksinteresses, academische interesses, specialisatiethema's, onderwijservaring;
- lidmaatschap van professionele organisaties: details van de betrokken groepen, commissies of comités, ingenomen functies, interesses en overzicht van deelname,
- publicaties: boeken, artikelen, rapporten, gepubliceerd audiovisueel materiaal;

Loopbaan: eerdere functies en ervaringen bij andere werkgevers, periodes van werkloosheid

OntvangersPersoneel van de werkgever belast met hr-administratie.
BewaartermijnVoor de duur van de tewerkstelling bij Arega en daarna voor een duur in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en rechtmatige belangen van Arega, zoals gespecificeerd in het privacybeleid voor werknemers van Arega.
Overdracht van persoonsgegev ens aan derde landen of internationale organisaties (buiten de EER)Nee

Wordt u als medewerker aangeworven bij Arega, dan verstrekken we u het privacybeleid voor de werknemer dat aanvullende informatie bevat over alle verwerkingsactiviteiten in dit verband.

Houd er rekening mee dat daar waar de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan beletten u te beschouwen als kandidaat voor een functie of een arbeidsovereenkomst met u te sluiten.

Titel 3. Ontvangers

Zoals eveneens verduidelijkt in bovenstaand schema (Titel 2), kunnen uw persoonsgegevens voor de hierboven gespecificeerde doeleinden gedeeld worden met:

 • Gemachtigd personeel van Arega (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know van de persoonsgegevens;
 • Gemachtigde dienstverleners en verwerkers die ons helpen bij het beheer van onze activiteiten;
 • Zusterbedrijven van de Arega bedrijvengroep, waaronder Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0721.744.435 en Arega Medical BV/ SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538;
 • Kopers of mogelijke kopers van (een deel van) de activiteiten van Arega (en hun professionele adviseurs);
 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder de Toepasselijke

Titel 4: Rechten van de sollicitant

Als en voor zover van toepassing en in ieder geval in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet, kan de sollicitant volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Arega:

4.1. Recht van inzage (art. 15 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van zijn persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, om een kopie daarvan te ontvangen en om specifieke informatie over deze verwerking te ontvangen.

4.2. Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)

De sollicitant die meent dat zijn persoonsgegevens onjuist zijn, kan Arega onmiddellijk verzoeken dit te corrigeren. Wanneer de sollicitant onvolledige persoonsgegevens aantreft, kan hij onmiddellijk om aanvulling verzoeken, onder meer door het afleggen van een aanvullende verklaring.

4.3. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") (art. 17 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om onder meer in volgende gevallen het wissen van zijn persoonsgegevens te vragen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • De sollicitant trekt zijn toestemming voor de verwerking in en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking;
 • De sollicitant maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig

4.4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om onder meer in volgende gevallen beperking van de verwerking te verkrijgen:

 • Wanneer de juistheid van de gegevens door de sollicitant wordt betwist, gedurende de tijd die Arega nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig, de sollicitant wil geen verwijdering van zijn persoonsgegevens, maar een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • Arega heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar de sollicitant heeft ze nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • Wanneer de sollicitant bezwaar gemaakt heeft tegen de lopende controle van de verwerking of de rechtsgronden voor de verwerking door Arega die van de sollicitant

4.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om de persoonsgegevens die door Arega verwerkt zijn in een gestructureerde, gangbare en elektronisch leesbare vorm te verkrijgen. Hij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke onder de voorwaarden van de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

4.6. Recht van bezwaar (art. 21 en 22 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens omwille van zijn specifieke situatie. De sollicitant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, waaronder profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

4.7. Recht om een klacht in te dienen en toestemming in te trekken

De sollicitant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

De sollicitant heeft het recht, indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, om de toestemming in te trekken onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Arega behandelt verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Titel 5 Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke noodzaak hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld om u als kandidaat voor een specifieke functie te beschouwen of om een arbeidsovereenkomst met u te sluiten.

Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke vereiste voor bewaring is, zullen we ze ofwel anonimiseren of verwijderen of, voor het geval dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

De bewaartermijnen voor specifieke verwerkingsactiviteiten vindt u in bovenstaand schema (Titel 2).

Titel 6 Contactgegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of de uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via aregaprivacy@arega.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden via: aregaprivacy@arega.com

Titel 7 Updates

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Privacybeleid voor sollicitanten

Laatst bijgewerkt: 15/03/2021

Titel 1 Inleiding

AREGA Pharma BV/SRL, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, B 2610 WILRIJK (hierna “Arega”, “we”, “ons”) verbindt er zich als beheerder toe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EC ("GDPR"), evenals elke toepasselijke nationale wetgeving die deze implementeert ("Toepasselijke Gegevensbeschermingswet").

In dit privacybeleid voor sollicitanten van Arega (hierna "Privacybeleid") leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u (hierna “sollicitant”, “u” of “uw”) solliciteert naar een functie bij Arega, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Mocht u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Titel 7 hieronder.

Voor de toepassing van dit privacybeleid hebben begrippen als "persoonsgegevens", "verwerking", "verwerker" en "verantwoordelijke" de betekenis die eraan wordt toegekend onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Titel 2 Schematisch overzicht van de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Om dit voor u zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken, vindt u hieronder een schematisch overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant:

 1. Selectie en aanwerving

 2. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst (indien van toepassing)

Wordt u als medewerker aangeworven bij Arega, dan verstrekken we u het privacybeleid voor de werknemer dat aanvullende informatie bevat over alle verwerkingsactiviteiten in dit verband.

Houd er rekening mee dat daar waar de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan beletten u te beschouwen als kandidaat voor een functie of een arbeidsovereenkomst met u te sluiten.

Titel 3. Ontvangers

Zoals eveneens verduidelijkt in bovenstaand schema (Titel 2), kunnen uw persoonsgegevens voor de hierboven gespecificeerde doeleinden gedeeld worden met:

 • Gemachtigd personeel van Arega (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know van de persoonsgegevens;
 • Gemachtigde dienstverleners en verwerkers die ons helpen bij het beheer van onze activiteiten;
 • Zusterbedrijven van de Arega bedrijvengroep, waaronder Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0721.744.435 en Arega Medical BV/ SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538;
 • Kopers of mogelijke kopers van (een deel van) de activiteiten van Arega (en hun professionele adviseurs);
 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder de Toepasselijke

Titel 4: Rechten van de sollicitant

Als en voor zover van toepassing en in ieder geval in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet, kan de sollicitant volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Arega:

4.1. Recht van inzage (art. 15 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van zijn persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, om een kopie daarvan te ontvangen en om specifieke informatie over deze verwerking te ontvangen.

4.2. Recht op rectificatie (art. 16 GDPR)

De sollicitant die meent dat zijn persoonsgegevens onjuist zijn, kan Arega onmiddellijk verzoeken dit te corrigeren. Wanneer de sollicitant onvolledige persoonsgegevens aantreft, kan hij onmiddellijk om aanvulling verzoeken, onder meer door het afleggen van een aanvullende verklaring.

4.3. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") (art. 17 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om onder meer in volgende gevallen het wissen van zijn persoonsgegevens te vragen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • De sollicitant trekt zijn toestemming voor de verwerking in en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking;
 • De sollicitant maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende rechtsgronden voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig

4.4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om onder meer in volgende gevallen beperking van de verwerking te verkrijgen:

 • Wanneer de juistheid van de gegevens door de sollicitant wordt betwist, gedurende de tijd die Arega nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig, de sollicitant wil geen verwijdering van zijn persoonsgegevens, maar een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • Arega heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar de sollicitant heeft ze nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • Wanneer de sollicitant bezwaar gemaakt heeft tegen de lopende controle van de verwerking of de rechtsgronden voor de verwerking door Arega die van de sollicitant

4.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om de persoonsgegevens die door Arega verwerkt zijn in een gestructureerde, gangbare en elektronisch leesbare vorm te verkrijgen. Hij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke onder de voorwaarden van de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

4.6. Recht van bezwaar (art. 21 en 22 GDPR)

De sollicitant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens omwille van zijn specifieke situatie. De sollicitant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, waaronder profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

4.7. Recht om een klacht in te dienen en toestemming in te trekken

De sollicitant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

De sollicitant heeft het recht, indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, om de toestemming in te trekken onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Arega behandelt verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Titel 5 Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke noodzaak hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld om u als kandidaat voor een specifieke functie te beschouwen of om een arbeidsovereenkomst met u te sluiten.

Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke vereiste voor bewaring is, zullen we ze ofwel anonimiseren of verwijderen of, voor het geval dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

De bewaartermijnen voor specifieke verwerkingsactiviteiten vindt u in bovenstaand schema (Titel 2).

Titel 6 Contactgegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of de uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via aregaprivacy@arega.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden via: aregaprivacy@arega.com

Titel 7 Updates

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Land