Privacyverklaring website

Home > Legal > Privacyverklaring website

Privacyverklaring website

Last updated: 20 april 2021

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Arega Pharma Belgium BV/SRL, Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘wij ‘ or ‘ons’) verbindt zich ertoe als verwerkingsverantwoordelijke de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, waaronder doch niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (« GDPR ») alsook enige andere toepasselijke nationale wetgeving in uitvoering of navolging hiervan (“Toepasselijke Privacywetgeving”) na te leven.

In deze website privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken via onze websites ("Sites"), wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Titel 9 hieronder.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen, het doeleinde en de rechtsgrond

Wanneer u onze Sites gebruikt kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

DoeleindeCategorieën persoonsgegevensRechtsgrond
Om u informatie te verstrekken over de business activiteiten, producten of diensten van Arega (direct marketing)

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 

Toestemming

Om te reageren op uw vragen of andere briefwisseling die u via de Sites heeft ingediend (bijv. Info@arega.com of het contactformulier)

 

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst
Om het gebruik van onze Sites te analyseren teneinde de inhoud voortdurend te verbeteren en de prestaties te meten

IP adres;

Web gedragingen (geaggregeerd)

Gerechtvaardigd belang. Indien evenwel cookies voor dit doeleinde worden gebruikt, dan is de toepasselijke rechtsgrond voor cookies van toepassing (zie hieronder in dit schema)
Om het gebruik van onze Sites en onze communicatie op u af te stemmenWeb gedragingen (geaggregeerd)Ons gerechtvaardigd belang om het gebruik van onze Sites en onze communicatie voor u aan te passen
Om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, pharmacovigilance en compliance vereisten, in het bijzonder om te reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties.

Dit kunnen uw professionele contactgegevens zijn, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om bepaalde cookies en soortgelijke technologieën te installeren, zoals hieronder beschreven onder "Cookies en gerelateerde trackingtechnologieën"

Persoonsgegevens verzameld via cookies, IP adres;

Web gedragingen (geaggregeerd)
inclusief informatie over de website die u bezocht voordat u naar onze Site kwam en elke website die u bezoekt nadat u onze Site verlaat. Arega verzamelt ook informatie over de onderdelen van de Site die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de momenten waarop u de Site bezoekt.

 

Toestemming voor zover wettelijk vereist (d.w.z. voor niet strikt noodzakelijke functionele cookies); Gerechtvaardigd belang voor strikt noodzakelijke functionele cookies.

Voor meer informatie over cookies, zie Titel 5 hieronder en lees onze cookieverklaring.

Gelieve te noteren dat wanneer de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of het onvermogen om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan verhnderen om u de relevante dienst of informatie te verstrekken.

3. Verwerking van persoonsgegevens via social media

Arega is ook actief via sociale media platformen (bv. LinkedIn, Facebook en Instagram). Wanneer je van deze platformen gebruik maakt, deel je met hen mogelijks bepaalde persoonsgegevens. De verwerking van jouw persoonsgegevens door deze platformen is onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen.

Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van de persoonsgegevens die je met ons deelt via sociale media platformen. De rechtsgrond die we hiervoor toepassen is afhankelijk van de situatie en context. Indien je via social media bijvoorbeeld meer informatie vraagt over onze diensten dan is de rechtsgrond die wij toepassen voor dit gebruik van jouw persoonsgegevens de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen u ook targetten via sociale media, bijvoorbeeld om u als Health Care Professional relevante advertenties of informatie te laten zien. In het laatste geval is het mogelijk dat Arega optreedt als een "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" met het betrokken sociale mediaplatform, in welk geval u Aregaprivacy@arega.com kunt beschouwen als uw eerste aanspreekpunt voor vragen of het uitoefenen van uw rechten.

Indien deze verwerkingen door Arega gebeuren door gebruik te maken van cookies dan vragen wij hiervoor uw voorafgaande toestemming. Voor meer informatie, lees onze cookieverklaring.

4. Categorieën ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Geautoriseerd personeel van Arega (inclusief medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know;
 • Andere functies en verbonden ondernemingen in de Arega bedrijvengroep:
  • Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0721.744.435;
  • Arega Medical BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538
  • Arega Medical Nederland BV, met maatschappelijke zetel te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK nummer 78212189
  • Arega Beheer BV, met maatschappelijke zetel te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK nummer 78207908
 • externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens Arega verwerken en die contractuele verplichtingen hebben om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op gepaste wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (die onze online platforms hosten), (ii) technologie / marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten te bezorgen), (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen bij het beheren van evenementen);
 • kopers, of potentiële kopers, van het geheel of een deel van de Arega business (en hun professionele adviseurs);
 • en overheidsinstanties, regelgevende instanties en handhavingsautoriteiten, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief de Toepasselijke Privacywetgeving.

5. Cookies en gerelateerde trackingtechnologieën

Wanneer u onze Sites gebruikt, kan Arega cookies gebruiken om bijvoorbeeld informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u er opnieuw naar terugkeert: dit is nuttig omdat de website hierdoor uw apparaat kan herkennen. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies

Lees onze cookieverklaring om erachter te komen welke cookies Arega op haar Sites plaatst.

6. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Conform de Toepasselijke Privacywetgeving worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke behoefte hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld voor de duur van uw overeenkomst of in het geval er geen overeenkomst is voor een redelijke periode in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze anonimiseren of verwijderen, of als dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Titel 9 hieronder.

7. Internationale doorgifte

In het geval dat we uw persoonsgegevens doorsturen naar een derde land of internationale organisatie (dwz buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel enkel worden overgedragen aan derde landen die geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden door de Europese Commissie (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen bij de ontvanger van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

Als u meer informatie of een kopie van deze waarborgen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: Aregaprivacy@arega.com.

8. Uw rechten onder de Toepasselijke Privacywetgeving

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over u hebben verwerkt;
 • U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met Arega op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke directmarketingcommunicatie.
 • Als we uw persoonsgegevens met uw toestemming verzamelen en verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende emailadres Aregaprivacy@arega.com. We zullen uw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

9. Contactgegevens

Arega is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen via Aregaprivacy@arega.com.

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): Aregaprivacy@arega.com

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Privacyverklaring website

Last updated: 20 april 2021

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Arega Pharma Belgium BV/SRL, Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘wij ‘ or ‘ons’) verbindt zich ertoe als verwerkingsverantwoordelijke de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, waaronder doch niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (« GDPR ») alsook enige andere toepasselijke nationale wetgeving in uitvoering of navolging hiervan (“Toepasselijke Privacywetgeving”) na te leven.

In deze website privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken via onze websites ("Sites"), wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Titel 9 hieronder.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen, het doeleinde en de rechtsgrond

Wanneer u onze Sites gebruikt kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

Gelieve te noteren dat wanneer de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of het onvermogen om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan verhnderen om u de relevante dienst of informatie te verstrekken.

3. Verwerking van persoonsgegevens via social media

Arega is ook actief via sociale media platformen (bv. LinkedIn, Facebook en Instagram). Wanneer je van deze platformen gebruik maakt, deel je met hen mogelijks bepaalde persoonsgegevens. De verwerking van jouw persoonsgegevens door deze platformen is onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen.

Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van de persoonsgegevens die je met ons deelt via sociale media platformen. De rechtsgrond die we hiervoor toepassen is afhankelijk van de situatie en context. Indien je via social media bijvoorbeeld meer informatie vraagt over onze diensten dan is de rechtsgrond die wij toepassen voor dit gebruik van jouw persoonsgegevens de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen u ook targetten via sociale media, bijvoorbeeld om u als Health Care Professional relevante advertenties of informatie te laten zien. In het laatste geval is het mogelijk dat Arega optreedt als een "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" met het betrokken sociale mediaplatform, in welk geval u Aregaprivacy@arega.com kunt beschouwen als uw eerste aanspreekpunt voor vragen of het uitoefenen van uw rechten.

Indien deze verwerkingen door Arega gebeuren door gebruik te maken van cookies dan vragen wij hiervoor uw voorafgaande toestemming. Voor meer informatie, lees onze cookieverklaring.

4. Categorieën ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Geautoriseerd personeel van Arega (inclusief medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know;
 • Andere functies en verbonden ondernemingen in de Arega bedrijvengroep:
  • Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0721.744.435;
  • Arega Medical BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538
  • Arega Medical Nederland BV, met maatschappelijke zetel te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK nummer 78212189
  • Arega Beheer BV, met maatschappelijke zetel te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK nummer 78207908
 • externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens Arega verwerken en die contractuele verplichtingen hebben om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op gepaste wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (die onze online platforms hosten), (ii) technologie / marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten te bezorgen), (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen bij het beheren van evenementen);
 • kopers, of potentiële kopers, van het geheel of een deel van de Arega business (en hun professionele adviseurs);
 • en overheidsinstanties, regelgevende instanties en handhavingsautoriteiten, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief de Toepasselijke Privacywetgeving.

5. Cookies en gerelateerde trackingtechnologieën

Wanneer u onze Sites gebruikt, kan Arega cookies gebruiken om bijvoorbeeld informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u er opnieuw naar terugkeert: dit is nuttig omdat de website hierdoor uw apparaat kan herkennen. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies

Lees onze cookieverklaring om erachter te komen welke cookies Arega op haar Sites plaatst.

6. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Conform de Toepasselijke Privacywetgeving worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke behoefte hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld voor de duur van uw overeenkomst of in het geval er geen overeenkomst is voor een redelijke periode in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze anonimiseren of verwijderen, of als dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Titel 9 hieronder.

7. Internationale doorgifte

In het geval dat we uw persoonsgegevens doorsturen naar een derde land of internationale organisatie (dwz buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel enkel worden overgedragen aan derde landen die geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden door de Europese Commissie (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen bij de ontvanger van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

Als u meer informatie of een kopie van deze waarborgen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: Aregaprivacy@arega.com.

8. Uw rechten onder de Toepasselijke Privacywetgeving

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over u hebben verwerkt;
 • U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met Arega op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke directmarketingcommunicatie.
 • Als we uw persoonsgegevens met uw toestemming verzamelen en verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende emailadres Aregaprivacy@arega.com. We zullen uw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

9. Contactgegevens

Arega is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen via Aregaprivacy@arega.com.

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): Aregaprivacy@arega.com

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Land